Newton Fund INSH Project

  • Posted on: 19 February 2018
  • By: admin_insh
PDF_article: 

เครือข่ายนานาชาติเพื่อสุขภาพกุ้ง - Newton Fund

เครือข่ายนานาชาติเพื่อสุขภาพกุ้ง (International Network for Shrimp Health: INSH) ที่ตั้งขึ้นจากทุนวิจัย Newton Fund

เครือข่ายนานาชาติเพื่อสุขภาพกุ้ง จัดตั้งขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ Newton Fund Researcher Links 2016 เพื่อสร้างเครือข่ายงานวิจัยร่วมระหว่างนักวิจัยไทยและสหราชอาณาจักรในด้านสุขภาพกุ้ง โดยมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเสริมสร้างศักยภายทางการวิจัย เกี่ยวกับการควบคุมโรคที่ท้าทายในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เครือข่ายนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างแผนงานร่วมกันระหว่างนักวิจัย เพื่อความมั่นคงทางอาหารของของโลก ระหว่างประเทศผู้ผลิต เช่น ไทย และประเทศผู้บริโภค เช่น สหราชอาณาจักร