การตรวจวิเคราะห์ EHP โดยวิธี PCR และการตรวจดูสปอร์ใต้กล้องจุลทรรศน์

  • Posted on: 7 March 2019
  • By: admin_insh

ภาคปฏิบัติการงานประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “การตรวจวิเคราะห์ EHP โดยวิธี PCR และการตรวจดูสปอร์ใต้กล้องจุลทรรศน์”

28 กุมภาพันธ์ 2562

 

โดยทีมวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น้ำแบบบูรณาการ

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

Title: 
การตรวจวิเคราะห์ EHP โดยวิธี PCR และการตรวจดูสปอร์ใต้กล้องจุลทรรศน์