การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยเพื่อควบคุมเชื้อ EHP ในบ่อเลี้ยงกุ้ง

  • Posted on: 7 March 2019
  • By: admin_insh

การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยเพื่อควบคุมเชื้อEHP ในบ่อเลี้ยงกุ้ง

โดย  ดร. กัลยาณ์ ศรีธัญญลักษณา ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

Title: 
การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยเพื่อควบคุมเชื้อ EHP ในบ่อเลี้ยงกุ้ง