การพัฒนาวิธีการตรวจเชื้อ EHP และการประยุกต์ใช้

  • Posted on: 7 March 2019
  • By: admin_insh

การพัฒนาวิธีการตรวจเชื้อ EHPและการประยุกต์ใช้

โดย  ผศ.ดร. อรชุมา อิฐสถิตไพศาล

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Title: 
การพัฒนาวิธีการตรวจเชื้อ EHP และการประยุกต์ใช้