เกี่ยวกับเรา

 

 

 

           เครือข่ายนานาชาติเพื่อสุขภาพกุ้ง (International Network of Shrimp Health: INSH) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2559 โดยภายใต้ทุนวิจัย Newton Fund Institutional Links ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศไทย ได้แก่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค), คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, กรมประมง และ สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งทะเลไทย กับสหราชอาณาจักร ผ่าน Center for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (Cefas)

          เครือข่ายนานาชาติเพื่อสุขภาพกุ้งจัดตั้งขึ้นเพื่อเชื่อมโยงกลุ่มนักวิจัยเกี่ยวกับกุ้งสำหรับเพื่อการตรวจสอบวิเคราะห์โรคและการพัฒนาการรักษา ปัจจุบันมีสมาชิกนักวิจัยในสถาบัน INSH จำนวน 8 คน ในระยะเวลา 2 ปี เรามีเป้าหมายที่จะขยายเครือข่ายวิจัยกุ้งไปยังประเทศอื่นๆที่มีการเลี้ยงกุ้ง

 

 

พันธกิจ

กุ้งสุขภาพดีเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค

 

ยุทธศาสตร์

1. เพื่อก่อตั้งเครือข่ายนานาชาติเพื่อสุขภาพกุ้งและพัฒนาให้เป็นเครือข่ายเชื่อมโยงห้องปฎิบัติการที่ทำงานวิจัยด้านสุขภาพกุ้งทั้งในระดับชาติและนานาชาติเข้ากับภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ

2. เป็นสื่อกลางด้านข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพกุ้งที่เป็นกลาง โดยอ้างอิงหลักฐานจากงานวิจัย ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาระดับประเทศ/ระดับภูมิภาคที่เกิดขึ้น

3. เพื่อประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยพื้นฐานเรื่องเชื้อก่อโรคในกุ้งไปสู่การพัฒนาวิธีการและเครื่องมือตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคที่สามารถได้ผลการตรวจที่รวดเร็ว สามารถตรวจได้โดยเกษตรกร นักวิชาการ และหน่วยงานของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อควบคุมเชื้อก่อโรคและการแพร่กระจาย